UA-84378298-1
Hebbes! Kindercoaching
© Copyright Kindercoaching Hebbes! 2018         Voor elk kind een passende leermethode!
  Algemene voorwaarden Kindercoaching Hebbes! 2018 1.  Algemeen Kindercoaching Hebbes! is opgericht door S.A van den Heuvel, gevestigd te Elst Gelderland ingeschreven onder nummer 64827569 bij de Kamer van Koophandel. 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met kindercoaching Hebbes! en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.  De opdrachtgever vult ten alle tijden een intake formulier in, waarin hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Zodra deze ingevuld is of de eerste factuur (gedeeltelijk) betaald is, gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden. 3. Bedrijfsomschrijving Kindercoaching Hebbes! richt zich op het begeleiden van kinderen en volwassenen.  4. Definities a) Opdrachtnemer: Kindercoaching Hebbes!  b) Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt. c) Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen. d) Kosten: De vergoeding c.q. het lesgeld dat de cliënt aan Kindercoaching Hebbes! verschuldigd is voor het begeleidingstraject. 5. Begeleiding kinderen tot en met 16 jaar Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien mogelijk van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoaching Hebbes! kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Kindercoaching Hebbes! bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een begeleider verwacht mag worden. 6. Uitvoering van de overeenkomst  a) Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  b) Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting. 7. Vertrouwelijkheid/ Geheimhouding Alle informatie die tijdens de begeleiding besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). 8. Tarieven  De tarieven staan vermeld op de website van Kindercoaching Hebbes! Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.  9. Offertes en aanbiedingen  a) Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.  b) Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. c) Kindercoaching Hebbes! kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  10. Bruikleen  a) Alle door de opdrachtnemer uitgeleende goederen/materialen, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, klappers, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt/opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.  b) Voor de in bruikleen genomen materialen door de opdrachtgever wordt een borg gevraagd. Hiervoor wordt door beide partijen een bruikleen overeenkomst getekend. De borg wordt voorafgaand aan de begeleiding betaald en indien de goederen in optimaal bruikbare staat geretourneerd worden, wordt de borg weer uitbetaald.  c) Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer voor het einde van de begeleiding. In geval van beschadigingen toegebracht door cliënt, opdrachtgever, heeft Kindercoaching Hebbes! het recht de borg te houden.  11. Werkwijze voor het geven van een opdracht  a) De opdrachtgever neemt telefonisch (0481-371301) of per email (hebbeskindercoaching@ziggo.nl) contact op. b) Van opdrachtnemer ontvangt de opdrachtgever een email voor het invullen van het intake formulier.  c) Nadat het intake formulier is bekeken door opdrachtnemer, neemt de opdrachtnemer contact op met de opdrachtgever om een afspraak te maken.  12. Verhindering/afspraak verzetten Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak wenst te verzetten kan dit tot 5 dagen voorafgaand aan de afspraak via e-mail of telefonisch. Wil een cliënt de afspraak verzetten binnen de 5 dagen, dan kan dat tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden doorgegeven. Indien bij verhindering de deelname aan de begeleiding tenminste 24 uur van tevoren wordt doorgegeven, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht en wordt er een alternatieve datum geboden.  Bij het afzeggen/verzetten binnen de 24 uur berekent Kindercoaching Hebbes! het normale tarief.  Afzegging van een afspraak, korter dan 5 dagen voor de afspraak, dient altijd telefonisch (0481-371301) of per email (hebbeskindercoaching@ziggo.nl) worden gedaan. 13. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst  a) De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomen.  b) Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.  c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de ouders onmiddellijk opeisbaar. d) Indien een cliënt de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, tot 14 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, zonder opgaaf van reden doen door middel van aangetekend schrijven of e- mail aan het adres van Kindercoaching Hebbes! te Elst. De opdrachtgever is dan geen kosten verschuldigd van de begeleiding of het onderzoek, echter worden er wel 45 euro administratie en annuleringskosten in rekening gebracht. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 14 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.  e) Indien een cliënt de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, tot 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, zonder opgaaf van reden doen door middel van aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van Kindercoaching Hebbes! te Elst. De cliënt is dan 50% van de kosten van de betreffende begeleiding of onderzoek verschuldigd, met een minimum van 45 euro voor administratie en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk. f) Indien de cliënt de overeenkomst wil ontbinden, binnen 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, of nadat de begeleiding of onderzoek reeds is begonnen, kan dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van Kindercoaching Hebbes! te Elst.  De cliënt is dan 100% van de kosten van het desbetreffende onderzoek of begeleiding verschuldigd. g) Na ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel d, e en f maakt Kindercoaching Hebbes! binnen twee weken het resterende bedrag (-gemaakte kosten) over naar opdrachtgever of brengt de gemaakte kosten in rekening welke binnen twee weken betaald dienen te worden.  h) Indien de opdrachtgever door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) begeleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de opdrachtgever.  14. Betalingsvoorwaarden a) De factuur en een betalingsverzoek (van de RABObank) van de begeleiding ontvangt u na elke sessie. De factuur van de training ontvangt u na de bevestiging van de inschrijving. b) De factuur betaalt u voor of op de vervaldatum die op de factuur staat. c) Kindercoaching Hebbes! heeft het recht af te wijken van dit artikel en andere betalingsvoorwaarden te handhaven. Een deelnemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld 15. Overige rechten en plichten van de cliënt  a) Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cliënt verplicht: b) Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de begeleiding. Is de cliënt later aanwezig dan wordt er wel op de eindtijd gestopt; c) De voor de begeleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Kindercoaching Hebbes!  ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben; d) Zich gedurende de begeleiding correct te gedragen en anderen cliënten niet te hinderen; e) Melding te maken van de aanwezigheid van een ziekte of aandoening (hoeft niet plaats te vinden met de vermelding van de aard van de aandoening), die gevaar kan opleveren voor de trainer of de andere cliënten. 16. Overige rechten en plichten van Kindercoaching Hebbes!  a) Kindercoaching Hebbes! bepaalt de plaats en tijd waarop de begeleiding wordt gegeven. Kindercoaching Hebbes! is bevoegd de plaats en tijd te wijzigen. Kindercoaching Hebbes! zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.  b) Kindercoaching Hebbes! is bevoegd om een cliënt (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan van de begeleiding te ontzeggen indien: a. De cliënt zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 gedraagt; b. Er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de trainer of de andere cliënten.  17. Toepasselijk recht en geschillen (wetgeving) a) Op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.  b) Klachtenregeling: Klachten voorafgaand, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Samen kunnen we dan kijken naar een mogelijke oplossing. Op grond van een klacht zal Kindercoaching Hebbes! passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen doornemen en indien gewenst ook met u als indiener van de klacht. Partijen zullen pas een beroep doen op een rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 18. Aansprakelijkheid: Bij lichamelijke en/of psychische klachten, dient altijd eerst een arts, specialist of psycholoog te worden geraadpleegd. Er wordt géén medisch advies geven, en er worden géén diagnoses gesteld. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, lichamelijke/emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever is ten alle tijde zelfverantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de begeleiding als de periode daarna. Kindercoaching Hebbes! en vertegenwoordigers van Kindercoaching Hebbes! zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van goederen tijdens of na deelname aan een training op een andere locatie dan de praktijklocatie. 19. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden: Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.kindercoachinghebbes.nl Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de eigenaar van Kindercoaching Hebbes! S.A van den Heuvel. Sandy van den Heuvel. Locatie van de praktijk: klaverkamp 6 6662RX Elst Gelderland T 0481-371301 hebbeskindercoaching@ziggo.nl www.kindercoachinghebbes.nl  
Hebbes! Kindercoaching
© Copyright Kindercoaching Hebbes! 2016                             Voor elk kind een passende leermethode!
  Algemene voorwaarden Kindercoaching Hebbes! 2018 1.  Algemeen Kindercoaching Hebbes! is opgericht door S.A van den Heuvel, gevestigd te Elst Gelderland ingeschreven onder nummer 64827569 bij de Kamer van Koophandel. 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met kindercoaching Hebbes! en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.  De opdrachtgever vult ten alle tijden een intake formulier in, waarin hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Zodra deze ingevuld is of de eerste factuur (gedeeltelijk) betaald is, gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden. 3. Bedrijfsomschrijving Kindercoaching Hebbes! richt zich op het begeleiden van kinderen en volwassenen.  4. Definities a) Opdrachtnemer: Kindercoaching Hebbes!  b) Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt. c) Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen. d) Kosten: De vergoeding c.q. het lesgeld dat de cliënt aan Kindercoaching Hebbes! verschuldigd is voor het begeleidingstraject. 5. Begeleiding kinderen tot en met 16 jaar Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien mogelijk van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoaching Hebbes! kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Kindercoaching Hebbes! bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een begeleider verwacht mag worden. 6. Uitvoering van de overeenkomst  a) Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  b) Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting. 7. Vertrouwelijkheid/ Geheimhouding Alle informatie die tijdens de begeleiding besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). 8. Tarieven  De tarieven staan vermeld op de website van Kindercoaching Hebbes! Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.  9. Offertes en aanbiedingen  a) Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.  b) Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. c) Kindercoaching Hebbes! kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  10. Bruikleen  a) Alle door de opdrachtnemer uitgeleende goederen/materialen, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, klappers, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt/opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.  b) Voor de in bruikleen genomen materialen door de opdrachtgever wordt een borg gevraagd. Hiervoor wordt door beide partijen een bruikleen overeenkomst getekend. De borg wordt voorafgaand aan de begeleiding betaald en indien de goederen in optimaal bruikbare staat geretourneerd worden, wordt de borg weer uitbetaald.  c) Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer voor het einde van de begeleiding. In geval van beschadigingen toegebracht door cliënt, opdrachtgever, heeft Kindercoaching Hebbes! het recht de borg te houden.  11. Werkwijze voor het geven van een opdracht  a) De opdrachtgever neemt telefonisch (0481-371301) of per email (hebbeskindercoaching@ziggo.nl) contact op. b) Van opdrachtnemer ontvangt de opdrachtgever een email voor het invullen van het intake formulier.  c) Nadat het intake formulier is bekeken door opdrachtnemer, neemt de opdrachtnemer contact op met de opdrachtgever om een afspraak te maken.  12. Verhindering/afspraak verzetten Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak wenst te verzetten kan dit tot 5 dagen voorafgaand aan de afspraak via e-mail of telefonisch. Wil een cliënt de afspraak verzetten binnen de 5 dagen, dan kan dat tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden doorgegeven. Indien bij verhindering de deelname aan de begeleiding tenminste 24 uur van tevoren wordt doorgegeven, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht en wordt er een alternatieve datum geboden.  Bij het afzeggen/verzetten binnen de 24 uur berekent Kindercoaching Hebbes! het normale tarief.  Afzegging van een afspraak, korter dan 5 dagen voor de afspraak, dient altijd telefonisch (0481-371301) of per email (hebbeskindercoaching@ziggo.nl) worden gedaan. 13. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst  a) De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomen.  b) Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.  c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de ouders onmiddellijk opeisbaar. d) Indien een cliënt de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, tot 14 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, zonder opgaaf van reden doen door middel van aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van Kindercoaching Hebbes! te Elst. De opdrachtgever is dan geen kosten verschuldigd van de begeleiding of het onderzoek, echter worden er wel 45 euro administratie en annuleringskosten in rekening gebracht. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 14 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.  e) Indien een cliënt de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, tot 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, zonder opgaaf van reden doen door middel van aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van Kindercoaching Hebbes! te Elst. De cliënt is dan 50% van de kosten van de betreffende begeleiding of onderzoek verschuldigd, met een minimum van 45 euro voor administratie en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk. f) Indien de cliënt de overeenkomst wil ontbinden, binnen 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, of nadat de begeleiding of onderzoek reeds is begonnen, kan dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van Kindercoaching Hebbes! te Elst.  De cliënt is dan 100% van de kosten van het desbetreffende onderzoek of begeleiding verschuldigd. g) Na ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel d, e en f maakt Kindercoaching Hebbes! binnen twee weken het resterende bedrag (-gemaakte kosten) over naar opdrachtgever of brengt de gemaakte kosten in rekening welke binnen twee weken betaald dienen te worden.  h) Indien de opdrachtgever door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) begeleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de opdrachtgever.  14. Betalingsvoorwaarden a) De factuur en een betalingsverzoek (van de RABObank) van de begeleiding ontvangt u na elke sessie. De factuur van de training ontvangt u na de bevestiging van de inschrijving. b) De factuur betaalt u voor of op de vervaldatum die op de factuur staat. c) Kindercoaching Hebbes! heeft het recht af te wijken van dit artikel en andere betalingsvoorwaarden te handhaven. Een deelnemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld 15. Overige rechten en plichten van de cliënt  a) Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cliënt verplicht: b) Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de begeleiding. Is de cliënt later aanwezig dan wordt er wel op de eindtijd gestopt; c) De voor de begeleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Kindercoaching Hebbes!  ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben; d) Zich gedurende de begeleiding correct te gedragen en anderen cliënten niet te hinderen; e) Melding te maken van de aanwezigheid van een ziekte of aandoening (hoeft niet plaats te vinden met de vermelding van de aard van de aandoening), die gevaar kan opleveren voor de trainer of de andere cliënten. 16. Overige rechten en plichten van Kindercoaching Hebbes!  a) Kindercoaching Hebbes! bepaalt de plaats en tijd waarop de begeleiding wordt gegeven. Kindercoaching Hebbes! is bevoegd de plaats en tijd te wijzigen. Kindercoaching Hebbes! zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.  b) Kindercoaching Hebbes! is bevoegd om een cliënt (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan van de begeleiding te ontzeggen indien: a. De cliënt zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 gedraagt; b. Er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de trainer of de andere cliënten.  17. Toepasselijk recht en geschillen (wetgeving) a) Op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.  b) Klachtenregeling: Klachten voorafgaand, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Samen kunnen we dan kijken naar een mogelijke oplossing. Op grond van een klacht zal Kindercoaching Hebbes! passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen doornemen en indien gewenst ook met u als indiener van de klacht. Partijen zullen pas een beroep doen op een rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 18. Aansprakelijkheid: Bij lichamelijke en/of psychische klachten, dient altijd eerst een arts, specialist of psycholoog te worden geraadpleegd. Er wordt géén medisch advies geven, en er worden géén diagnoses gesteld. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, lichamelijke/emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever is ten alle tijde zelfverantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de begeleiding als de periode daarna. Kindercoaching Hebbes! en vertegenwoordigers van Kindercoaching Hebbes! zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van goederen tijdens of na deelname aan een training op een andere locatie dan de praktijklocatie. 19. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden: Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.kindercoachinghebbes.nl Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de eigenaar van Kindercoaching Hebbes! S.A van den Heuvel. Sandy van den Heuvel. Locatie van de praktijk: klaverkamp 6 6662RX Elst Gelderland T 0481-371301 hebbeskindercoaching@ziggo.nl  www.kindercoachinghebbes.nl  

Algemene

voorwaardem