UA-84378298-1
Hebbes! Kindercoaching
                                                       © Copyright Kindercoaching Hebbes! 2016                             Voor elk kind een passende leermethode!
Artikel 1 – Inschrijving U schrijft u in voor coaching, workshop of training bij Kindercoaching Hebbes door een e-mail, met uw NAW-gegevens telefoonnummer, datum en betreffende activiteit. Of u schrijft iemand anders in als deelnemer door een e-mail. U ontvangt via e-mail een bevestiging van de inschrijving van (Move2bSmart) training. Door de verzending van deze e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand. De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. Artikel 2 – Betalingsvoorwaarden 2.1 De factuur en de informatie voor de coaching sessies, workshop of training ontvangt u na de bevestiging van de inschrijving. 2.2 De factuur betaalt u voor of op de vervaldatum die op de factuur staat. Kindercoaching Hebbes! heeft het recht af te wijken van dit artikel en andere betalingsvoorwaarden te handhaven. Een deelnemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld Artikel 3 – Annulering of wijziging door bedrijf/deelnemer 3.1 Kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:a. Uw annulering of wijziging van een inschrijving moet u per e-mail indienen. Hiervan krijgt u een bevestiging.b. Bij annulering of wijziging tot zeven dagen voor de sessie, workshop of training bent u € 25,00 (incl. 21% BTW) administratiekosten verschuldigd.c. Bij annulering of wijziging tussen zeven dagen en 24 uur voor de sessie, workshop of training bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.d. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de sessie, workshop of training bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd. 3.2 Van artikel 3.1 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door Kindercoaching Hebbes! 3.3 Als u bent verhinderd, mag u 24 uur voor aanvang van de training een vervanger naar de training sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde 24 uur voor aanvang van de training schriftelijk per e-mail door aan Kindercoaching Hebbes! 3.4 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd Artikel 4 – Annulering door Kindercoaching Hebbes! 4.1 Kindercoaching Hebbes! heeft het recht een coaching sessie, workshop of training te annuleren tot zeven werkdagen voor aanvang van de betreffende les, workshop of training. De deelnemers ontvangen hiervan zeven werkdagen voor aanvang van de workshop bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruik maakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald. Artikel 5 – Algemeen 5.1 De sessies, workshop of training worden gegeven door Sandy van den Heuvel van Kindercoaching Hebbes! of vertegenwoordigers van Kindercoaching Hebbes! Artikel 6 – Aansprakelijkheid 6.1 Kindercoaching Hebbes! en vertegenwoordigers van Kindercoaching Hebbes! zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een sessie, workshop of (Move2bSmart)training. 6.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag. Artikel 7 Dienstverlening 7.1 Kindercoaching Hebbes! verleent diensten aan particulieren, bedrijven en instellingen. Een van tevoren vaststaand resultaat door de haar aangeboden diensten kan niet worden gegarandeerd. De persoonlijke inzet van de deelnemer is van invloed op het leer- en ontwikkelingsproces en speelt een grote rol bij het behalen van gewenste resultaten. 7.2 Kindercoaching Hebbes! gaat er bij een tot standkoming van een overeenkomst vanuit dat de klant Kindercoaching Hebbes! op de hoogte stelt van zijn/haar lichamelijke en geestelijke gesteldheid. De deelnemer (en begeleider/ouders) is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie. Artikel 8 – Toepasselijk recht 8.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle coaching sessies, workshops of (Move2bSmart) trainingen overeenkomsten van Kindercoaching Hebbes! 8.2 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Artikel 9 – Wijzigingen 9.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. 9.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2017. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Kindercoaching Hebbes worden aangegeven.  
Hebbes! Kindercoaching
© Copyright Kindercoaching Hebbes! 2016                             Voor elk kind een passende leermethode!
Betalingsvoorwaarden 1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van alle begeleidingdovereenkomsten en worden voor of bij het sluiten van de begeleidingsovereenkomst aan de cliënt ter hand gesteld.  2. In geval van verhindering of ziekte van de cliënt dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren worden doorgegeven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.  3. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum door de cliënt te geschieden.  4. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum door de cliënt, zal  Kindercoaching Hebbes! aan de cliënt een betalingsherinnering toesturen.   5. Voldoet de cliënt binnen 21 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering opnieuw niet aan de betalingsverplichting, zal een tweede herinnering worden gestuurd met daarop de hoofdsom plus 1,5% rente per maand plus € 3,50 administratiekosten. 6. Voldoet de cliënt binnen 21 dagen na dagtekening van deze tweede betalingsherinnering wederom niet aan de betalingsverplichting, dan worden zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen getroffen, dan wel derden daarmee belast.  7. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen komen ten laste van de cliënt. Deze kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 100,-.  8. Bij betalingsachterstand is Kindercoaching Hebbes! gerechtigd de begeleiding op te schorten dan wel te beëindigen en zodoende de behandelingsovereenkomst te verbreken.  Elst, September 2016