Hebbes! Kindercoaching

Reflexintegratie behandeling en begeleiding bij leer-en gedragsuitdagingen!

Hebbes!
Contact gegevens: Klaverkamp 6 6662RX Elst Mobiel: 0644113184 Mail: hebbeskindercoaching@ziggo.nl
© 2019 Kindercoaching Hebbes!

Privacyverklaring

Privacyverklaring Kindercoaching Hebbes! Deze verklaring is van toepassing op alle door Kindercoaching Hebbes! geleverde producten en diensten. Sandy van den Heuvel is de Functionaris Gegevensbescherming van Kindercoaching Hebbes!. Zij is te bereiken via hebbeskindercoaching@ziggo.nl Kindercoaching Hebbes! gevestigd aan klaverkamp 6 6662RX Elst Gelderland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die wij verwerken. Kindercoaching Hebbes! verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Kindercoaching Hebbes! van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Kindercoaching Hebbes! in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: Voorletters en achternaam Geslacht Geboortedatum Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode) Telefoonnummer (mobiel of vast) E-mailadres Bankgegevens Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch. Lijst met contactgegevens van de klant via een app Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Kindercoaching hebbes! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gezondheid Waarom we gegevens nodig hebben. Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Kindercoaching Hebbes!, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. • Om goederen en diensten bij u af te leveren. • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is Kindercoaching Hebbes! gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Kindercoaching Hebbes! zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. Hoe lang we gegevens bewaren Kindercoaching Hebbes! zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn. Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden Kindercoaching Hebbes! verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte) Kindercoaching Hebbes! gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hebbeskindercoaching@ziggo.nl t.n.v Sandy van den Heuvel. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Kindercoaching Hebbes zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Kindercoaching Hebbes wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Beveiliging Kindercoaching Hebbes! hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Kindercoaching Hebbes! heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Kindercoaching Hebbes! toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Kindercoaching Hebbes! gebruik maakt van de diensten van derden, zal Kindercoaching Hebbes! in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Uw privacy rechten Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Kindercoaching Hebbes! u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via hebbeskindercoaching@ziggo.nl Vragen Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via hebbeskindercoaching@ziggo.nl . Dit privacy statement is opgesteld d.d. 15-5-2018
· · · · · · · · ·
© Kindercoaching Hebbes! 2019
Hebbes! Kindercoaching
Contact gegevens: Klaverkamp 6 6662RX Elst Mobiel: 0644113184 Mail: hebbeskindercoaching@ziggo.nl
Privacyverklaring Kindercoaching Hebbes!
Deze verklaring is van toepassing op alle door
Kindercoaching Hebbes! geleverde producten en diensten.
Sandy van den Heuvel is de Functionaris
Gegevensbescherming van Kindercoaching Hebbes!. Hij/zij
is te bereiken via hebbeskindercoaching@ziggo.nl
Kindercoaching Hebbes! gevestigd aan klaverkamp 6
6662RX Elst Gelderland, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Kindercoaching Hebbes! verwerkt uw persoonsgegevens
omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die
Kindercoaching Hebbes! van u nodig heeft of noodzakelijk
zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden
en die door Kindercoaching Hebbes! in ieder geval en ten
minste worden verwerkt, betreffen: Voorletters en achternaam Geslacht Geboortedatum Adresgegevens (bestaande uit straatnaam +
huisnummer + postcode) Telefoonnummer (mobiel of vast) E-mailadres Bankgegevens Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch. Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken:
Kindercoaching hebbes! verwerkt de volgende bijzondere
en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
gezondheid
Waarom we gegevens nodig hebben Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Kindercoaching Hebbes!, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. • Om goederen en diensten bij u af te leveren. • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Welke regels gelden bij de verwerking van
persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Kindercoaching
Hebbes! gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij.
In dat kader behoudt Kindercoaching Hebbes! zich het
recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy
statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste
stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze
privacyverklaring.
Hoe lang we gegevens bewaren
Kindercoaching Hebbes! zal uw persoonsgegevens niet
langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Kindercoaching Hebbes! verkoopt uw gegevens niet aan
derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens.
In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Kindercoaching Hebbes! gebruikt alleen technische en
functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de websites en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt
zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hebbeskindercoaching@ziggo.nl t.n.v Sandy van den Heuvel. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Kindercoaching Hebbes zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Kindercoaching Hebbes wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiliging
Kindercoaching Hebbes! hecht grote waarde aan de
beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.
Kindercoaching Hebbes! heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen
verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm
van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij
Kindercoaching Hebbes! toegang heeft tot
persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot
geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of
regelgeving niet anders is bepaald. In het geval
Kindercoaching Hebbes! gebruik maakt van de diensten
van derden, zal Kindercoaching Hebbes! in het kader van
de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken
omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons
op. Uw privacy rechten Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Kindercoaching Hebbes! u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via hebbeskindercoaching@ziggo.nl Vragen Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via hebbeskindercoaching@ziggo.nl . Dit privacy statement is opgesteld d.d. 15-5-2018
· · · · · · · · ·
Voor reflexintergratiebehandeling én leer- en gedragsbegeleiding.